Informace o zpracování osobních údajů

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům ATAIRU a všem osobám, které mají s ATAIRU smluvní vztah, přehledné a srozumitelné informace především o tom:

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, napište na info@atairu.com

Zpracování osobních údajů

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje různé druhy systematické činnosti ve vztahu k osobním údajům. Jedná se zejména o shromažďování údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje výhradně se souhlasem svých klientů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžadujeme.

Podle platných právních předpisů jsme povinni zpracovávat osobní údaje Vás (klientů), vykonávat svou činnost obezřetně a chránit zájmy svých klientů. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro jednání o smluvním vztahu s námi, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, jakož i pro účely jednoznačné identifikace Vaší osoby za účelem ochrany klientů i nás a pro účely zpětné vazby na námi poskytnuté služby. Sdělení Vašich osobních údajů společnosti ATAIRU pro jiné než zákonem požadované účely je však dobrovolné a záleží pouze na Vaší vůli, zda nám údaje pro takové účely poskytnete.

Osobní údaje

V případě Vašeho výslovného projevu zájmu o služby společnosti ATAIRU a dále v případě následného využití našich služeb uchováváme následující údaje:

Tyto údaje jsou využívány k výše popsaným účelům a případně též k účelům v rámci Vámi uděleného souhlasu.

Zdroje osobních údajů

ATAIRU zpracovává osobní údaje, které jí poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Dále údaje, které ATAIRU shromáždila z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Účely zpracování

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Zpracování osobních údajů, které pro ATAIRU nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí.

V ATAIRU se jedná o zpracování osobních údajů pro tyto jednotlivé účely:

Vytvoření a předání nabídky našich služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků, např. e-mailu nebo SMS, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., včetně využití informací o preferovaných produktech a potřebách: Abyste mohli být průběžně informováni o aktuálních nabídkách a produktech ATAIRU, používáme možnost zasílání aktualit a výhodných nabídek odpovídajících Vašim požadavkům a potřebám. Marketingové informace mohou být zasílány zejména adresovaným tiskem, e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Pro možnost vytvořit nabídku plně odpovídající Vašim požadavkům jsou využívány i informace o tom, jaké služby využíváte nebo vyhledáváte.

Odvolání souhlasu

Souhlasy klienta se zpracováním osobních údajů jsou poskytovány při uzavírání smluvního vztahu. Kdykoli v průběhu smluvního vztahu můžete souhlasy pro výše specifikované účely odvolat. Odvolání takového souhlasu není překážkou pro další využívání služeb ATAIRU.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po ukončení smluvního vztahu

Po ukončení smluvního vztahuje možné učinit odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro veškeré účely, které nevyplývají z právních předpisů. V takovém případě bude zajištěno, že Vaše osobní údaje budou uchovány pouze pro plnění našich zákonných povinností a budou přístupné jen specificky oprávněným osobám.

Lhůty

ATAIRU je povinna uchovávat osobní údaje po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu vymezenou v souhlasu klienta. Tato doba činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu s ATAIRU.

V případě, že k uzavření smluvního vztahu na základě žádosti klienta nedojde, uchovává ATAIRU osobní údaje po dobu 1 roku od udělení výslovného souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů,

Způsob zpracování

Osobní údaje klientů jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Zpřístupnění

Získané osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám bez Vašeho souhlasu jen:

  1. zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž má ATAIRU uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
  2. dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů ATAIRU, např. soudům, exekutorům, dražebníkům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků ATAIRU,
  3. osobám pověřeným ze strany ATAIRU k plnění jejích smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů.

Práva klienta

Máte právo požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Informaci Vám poskytneme bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Dále v případech, kdy se domníváte, že my nebo náš zpracovatel zpracováváme např. nepřesné osobní údaje, máte právo požadovat od nás vysvětlení. Případně si můžete vyžádat opravu, doplnění nebo blokaci osobních údajů. Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat likvidaci zpracovaných osobních údajů.

Vždy Vás bez zbytečného odkladu informujeme o vyřízení Vaší žádosti. Také máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách ATAIRU (www.atairu.com).

Děkujeme Vám
Udělali jste významný krok k tomu stát se autentickým leaderem. V nejbližší době se Vám ozveme.

Šiřte naši filozofii dále