Informace o zpracování osobních údajů

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout stávajícím či potenciálním klientům společnosti ATAIRU s.r.o., IČ: 288 19 420, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen (ATAIRU) přehledné a srozumitelné informace především o tom:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům,
 • jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak zajišťujeme jejich ochranu,
 • jaký máme pro zpracování osobních údajů právní základ,
 • komu osobní údaje můžeme zpřístupnit,
 • jaká jsou práva klientů ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, napište na info@atairu.com.

Více o svých právech se dočtete také v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se samozřejmě řídíme.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Typickými osobními údaji mohou být jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, rodné číslo, pohlaví, zaměstnání, apod. Přitom platí, že z daného údaje nebo kombinace takových údajů musí být možné dovodit konkrétního člověka.

Zpracování osobních údajů znamená jakoukoliv systematickou práci s osobními údaji, a to jak na počítači, tak v papírové podobě. Podle právních předpisů zahrnuje pojem zpracování osobních údajů jakoukoliv akci ve vztahu k osobním údajům, ať pomocí automatizovaných postupů, nebo bez nich. Jedná se zejména o shromažďování a zaznamenání údajů, jejich ukládání na nosiče dat, zpřístupňování, šíření, zveřejňování, uchovávání, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů. 

Zpracováváme osobní údaje v případě zákonem stanovených důvodů, případně na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem splnění uzavřené smlouvy. Pokud nejde ani o jeden z těchto důvodů, pak si vždy vyžádáme váš souhlas.  

Kdykoli v průběhu smluvního vztahu můžete udělené souhlasy odvolat. Odvolání takového souhlasu není překážkou pro další využívání služeb ATAIRU.

Osobní údaje

V případě Vašeho výslovného projevu zájmu o služby ATAIRU a dále v případě následného využití služeb ATAIRU uchovává zejména následující údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • telefon,
 • e-mailovou adresu.
 • pracovní pozici,
 • zaměstnavatele včetně jeho IČ,
 • výsledek testu Dynamiky Talentu,
 • fotografii v případě, kdy jste k tomu dal/a souhlas,
 • audio/video záznamy z workshopů, v případě, kdy jste k tomu dal/a souhlas,
 • IP adresa / cookies

Tyto údaje jsou využívány k níže popsaným účelům a případně též k účelům v rámci Vámi uděleného souhlasu.

Účely zpracování

 • Jednání o smluvním vztahu
 • organizace a poskytování služeb ATAIRU (plnění smlouvy)
 • zjišťování zpětné vazby na služby ATAIRU
 • nabízení dalších služeb ATAIRU
 • plnění povinností z právních předpisů (např. vedení účetnictví),
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů.

Lhůty

ATAIRU uchovává osobní údaje po zákonem stanovenou dobu až 10 let vyplývající z účetních a daňových předpisů, případně po dobu vymezenou v souhlasu klienta. V případě plnění smlouvy pak po dobu trvání takové smlouvy a také po dobu až 4 let po jejím skončení z důvodu ochrany našich zájmů. Ostatní osobní údaje mažeme ihned po skončení účelu jejich zpracování. Cookies

Způsob zpracování

Osobní údaje klientů jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí. Osobní údaje mohou být v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení předány do třetí země (mimo členské státy EU), a to v případě využití cloudových úložišť a aplikací fungujících v režimu software jako služba. 

Zpřístupnění

Získané osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám bez Vašeho souhlasu jen:

 1. zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž má ATAIRU uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů; jedná se zejména o naše poskytovatele služeb vedení účetnictví, on-line platformy (G Suite společnosti Google, MailChimp, Zoho Corporation, poskytovatel testu Dynamiky Talentu, apod.),
 2. dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů ATAIRU, např. soudům, exekutorům, dražebníkům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků ATAIRU,
 3. osobám pověřeným ze strany ATAIRU k plnění jejích smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů (např. naši lektoři).

Práva klienta

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším souvisejícím informacím. Kdykoliv budete chtít vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, rádi Vám to řekneme. V tomto případě od nás dostanete své údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu. Můžeme vás ale předtím požádat o identifikaci přiměřeným způsobem. 

Když se domníváte, že zpracováváme nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu nebo doplnění.

Dále nás můžete požádat o vymazání nebo omezení zpracování Vašich údajů. Mějte ale na paměti, že si vždy musíme ponechat ty údaje, které od nás vyžaduje zákon, a musíme je archivovat po stanovenou dobu. Na Vaše přání se ale postaráme o to, aby přístup k takovým údajům byl omezený.

Máte rovněž právo na přenositelnost svých údajů, tedy můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali jinému správci. 

Máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Námitku můžete zaslat na info@atairu.com. Vždy Vám bez zbytečného odkladu dáme vědět o vyřízení Vaší žádosti. 

Také máte právo obracet se se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách ATAIRU (www.atairu.com) a písemně v sídle ATAIRU.