Obchodní podmínky pro firmy

Tyto obchodní podmínky společnosti ATAIRU s.r.o., IČO: 288 19 420, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 214603, tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou ATAIRU uzavírá se zákazníky s pomocí registračního formuláře umístěného na webové adrese www.atairu.com nebo individuálně. 

Kontaktní údaje ATAIRU: 

ATAIRU s.r.o. 

Točitá 1902/36 

140 00 Praha 4 - Krč 

IČO: 288 19 420 

DIČ: CZ288 19 420 

tel.: +420732226535 

e-mail: legal@atairu.com 

Základní pojmy: 

ATAIRU je společnost ATAIRU s.r.o., IČO: 288 19 420, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, pod sp. zn. 214603 

Nabídka nabídka Workshopu, Programu a souvisejících služeb, kterou zašle ATAIRU Zákazníkovi; Nabídka obsahuje zpravidla: popis služeb, Poplatek, 

Termín; Nabídka je součástí Smlouvy, pokud není ve Smlouvě ujednáno 

jinak; 

Podmínky jsou tyto obchodní podmínky 

Poplatek je odměna, kterou je Zákazník povinen uhradit ATAIRU za její služby 

Program se skládá z předem dohodnutého počtu Workshopů, individuálních konzultací, ATAIRU TV a dalších interakcí dle dohody, které na sebe 

navazují a probíhají v předem domluveném harmonogramu (Termínech) 

Smlouva je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Zákazníkem a ATAIRU na základě akceptace objednávky ze strany ATAIRU, na základě kterého 

poskytuje ATAIRU Zákazníkovi své služby – Workshop, Program a 

související služby 

Smluvní strany jsou ATAIRU a Zákazník 

Účastník je fyzická osoba, která se Programu nebo Workshopu zúčastní

Termín je závazný termín (datum) konání Workshopu nebo Programu

Web jsou webové stránky ATAIRU na adrese www.atairu.com 

Workshop je školení nebo konzultace, kterou si Zákazník objednává samostatně a nebo je součástí Programu 

Zákazník je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která s ATAIRU uzavírá Smlouvu za účelem realizace Workshopů pro jednotlivé Účastníky; 

Zákazník a Účastník mohou být tatáž osoba 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto Podmínky ATAIRU upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou, a to v souvislosti s individuálními Programy a Workshopy pro firemní Zákazníky. 

1.2. V případě rozporu Podmínek a Smlouvy mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě. V případě rozporu Nabídky a Smlouvy mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě 

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Případné spory mezi Smluvními stranami rozhoduje vždy věcně a místně příslušný soud podle sídla ATAIRU. 

1.4. ATAIRU je oprávněna tyto Podmínky měnit či doplňovat. Změna bude oznámena na Webu a nové znění Podmínek zašle ATAIRU Zákazníkovi e-mailem. Pokud Zákazník nevyužije do 14 dnů práva Smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasí. Tuto výpověď může provést e-mailem. 

1.5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

1.6. ATAIRU zpracovává osobní údaje Zákazníka i Účastníka. Další informace o tom, jak ATAIRU tyto údaje zpracovává, jsou uvedeny zde. 

2. Přihlášení do Programu nebo Workshopu 

2.1. Workshopy, Programy a související služby jsou vždy připraveny na míru Zákazníkovi, přesný obsah a popis služeb zašle ATAIRU Zákazníkovi v Nabídce. Pokud Zákazník vysloví svůj zájem o uzavření Smlouvy, zašle ATAIRU Zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu bližší informace a vzor závazné objednávky služeb. Objednávka se stává závaznou jejím odesláním zpět ATAIRU, je návrhem k uzavření Smlouvy a nelze od ní jednostranně odstoupit. 

2.2. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů a těmito Podmínkami, se kterými souhlasí, a tyto informace poskytne i Účastníkovi. 

2.3. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce, ATAIRU nenese žádnou odpovědnost za uvedení chybných nebo nekompletních údajů a je oprávněna předpokládat, že údaje jsou správné a aktuální. 

2.4. ATAIRU si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí objednávky, potvrzení registrace a uzavření Smlouvy na základě svého uvážení. 

2.5. Po přijetí objednávky bude Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasláno potvrzení objednávky. Do té doby není ATAIRU povinna poskytovat jakékoliv plnění. Okamžikem odeslání potvrzení objednávky je mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva. 

Pokud není součástí objednávky Termín konání Programu nebo Workshopu, kontaktuje ATAIRU Zákazníka e-mailem a obě Smluvní strany si Termín domluví podle jejich aktuálních možností a potřeb. ATAIRU je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud není možno se se Zákazníkem domluvit na Termínu anebo Zákazník neposkytuje při sjednávání Termínu dostatečnou součinnost. 

3. Poplatek a další náklady 

3.1. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že mu je znám Poplatek za Workshop nebo Program, který je uveden v Nabídce. Poplatek je uveden bez DPH. ATAIRU je plátcem DPH. 

3.2. V případě, že je v uvedeném Poplatku zjevná chyba, není ATAIRU povinna ohledně takového Poplatku Smlouvu se Zákazníkem uzavřít a pokud již Smlouva uzavřena byla, je oprávněna od ní odstoupit. 

3.3. Po uzavření Smlouvy zašle ATAIRU Zákazníkovi e-mailem fakturu - daňový doklad na částku ve výši 20 % Poplatku. Faktura bude splatná alespoň 14 dnů od data jejího vystavení nebo do Termínu Workshopu, pokud má Termín nastat dříve než 14 dní od uzavření Smlouvy. Úhrada Poplatku je možná jen bezhotovostním převodem na bankovní účet ATAIRU. 

3.4. Fakturu – daňový doklad na zbylou část Poplatku vystaví ATAIRU po prvním poskytnutí služby, např. prvotní konzultace, zaslání testů, přípravě vstupních pohovorů nebo konání Workshopu, a zašle ji Zákazníkovi na e-mail. Výjimkou je případ, kdy Zákazník zrušil Termín – viz článek 5. Podmínek. Faktura bude splatná alespoň 14 dnů od data jejího vystavení. 

3.5. Jakákoliv část Poplatku nebo jiná platba hrazená v souvislosti se Smlouvou se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet ATAIRU. 

3.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby je ATAIRU oprávněna požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení Zákazníka. ATAIRU je rovněž dle své volby oprávněna od Smlouvy odstoupit, čímž registrace do Programu nebo Workshopu Účastníkovi zaniká. 

3.7. Zákazník je oprávněn požádat ATAIRU o rozložení Poplatku do více plateb. Na poskytnutí více splátek však není právní nárok. 

3.8. V ceně Poplatku je zahrnuta příprava a dodání Programu, Workshopu nebo konzultací a související materiály. Podrobný obsah Programu nebo Workshopu je uveden v Nabídce. 

3.9. Poplatek je nevratný. V odůvodněných případech může Zákazník požádat ATAIRU o vrácení poměrné výše Poplatku. Na vrácení jakékoli části poplatku však není právní nárok. 

3.10. V případě, že má Zákazník zvláštní požadavky na lokalitu nebo čas konání Workshopu, mohou vzniknout ATAIRU další náklady např. na pronájem prostor, občerstvení, ubytování lektorů ATAIRU nebo jejich dopravu do místa konání Workshopu. Tyto náklady nejsou zahrnuty v Poplatku a budou Zákazníkovi vyfakturovány nad rámec Poplatku, a to ATAIRU nebo třetí stranou. Maximální výši těchto nákladů nad rámec Poplatku si Smluvní strany vždy odsouhlasí před daným Termínem e-mailem. Mohou se uplatnit případné všeobecné a storno podmínky třetích stran. 

4. Průběh Workshopů a spolupráce 

4.1. ATAIRU si vyhrazuje právo na změnu Termínu, místa konání nebo lektora Workshopu, a to i v průběhu Programu. ATAIRU bude o těchto skutečnostech informovat Účastníka i Zákazníka včas, a to buď e-mailem nebo telefonicky. Tyto změny nezakládají Zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět ani nemají vliv na výši Poplatku. 

4.2. Účastníci berou na vědomí, že v průběhu konání Workshopů může docházet k pořizování dokumentačních fotografií pro reportážní potřeby ATAIRU. V případě, že si Účastník nepřeje být fotografován, je povinen to před zahájením Workshopu uvést lektorovi nebo fotografovi. V případě marketingového využití fotografií budou Účastníci požádáni o udělení souhlasu. 

4.3. Účastníci jsou povinni docházet na Termín včas a svým chováním jakkoli nenarušovat průběh Workshopu. 

4.4. Účastníci a Zákazník jsou povinni s ATAIRU spolupracovat, poskytovat potřebnou součinnost a sdělovat ATAIRU nezbytné informace v rozsahu nutném pro poskytování služeb, který určí ATAIRU. 

4.5. V prostorách konání Workshopu je Účastník povinen dodržovat návštěvní řád a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo újmě na zdraví. Účastník bere na vědomí, že Workshop nemusí být pořádán v prostorách ATAIRU a v místě konání Workshopu ATAIRU neodpovídá za věci vnesené nebo ponechané. 

4.6. Porušení těchto podmínek ze strany Účastníka nebo Zákazníka může být důvodem k vyloučení Účastníka z dalšího průběhu Workshopu nebo Programu. Zákazník v takovém případě nemá právo na vrácení jakékoliv části Poplatku. 

4.7. ATAIRU nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci informací a poznatků, které sdělí Účastníkům nebo Zákazníkovi. 

4.8. Smluvní strany jsou povinny: 

a) poskytovat si vzájemně potřebnou součinnost; 

b) vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy, včetně možných překážek plnění; 

c) chovat se při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst druhé Smluvní strany a druhé Smluvní straně nebyla způsobena újma; 

d) v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o těchto změnách. Pokud tak Smluvní strana neučiní, případná nemožnost zejména doručení, provedení platby nebo kontaktu, jde k její tíži. 

5. Stornopodmínky, nemožnost konání Workshopu a Programu 

5.1. V případě, kdy nebude možné konat Workshopy, Programy anebo poskytovat související služby při osobním kontaktu, se Smluvní strany dohodly, že souhlasí s poskytováním veškerých služeb i konání Workshopů a Programu online formou, přičemž tato změna nemá vliv na výši Poplatku. 

5.2. Pokud Zákazník požaduje změnit Termín Workshopu nebo Workshopu v Programu, oznámí to ATAIRU e-mailem; 

a) v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU méně než 14 kalendářních dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna účtovat předem Zákazníkovi další část Poplatku a vystavit fakturu – daňový doklad na částku ve výši 30 % Poplatku, faktura bude splatná nejméně 14 dnů od jejího vystavení. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že v případě realizace Workshopu v prvním náhradním Termínu tato částka nebude považována za stornopoplatek ani smluvní pokutu. V případě, že Zákazník fakturu neuhradí včas, je ATAIRU oprávněna od Smlouvy odstoupit a již uhrazené Poplatky si ponechat jako stornopoplatek (započíst jako smluvní pokutu); 

b) v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU více než 14 dní před Termínem, domluví Smluvní strany Termín náhradní; pokud bude takto posunut jeden Workshop z Programu, Smluvní strany se domluví i na případném posunutí Termínů dalších Workshopů v rámci Programu. 

5.3. V případě, kdy Zákazník požaduje zrušit Workshop nebo Program bez sjednání náhradního Termínu, má ATAIRU právo po něm požadovat smluvní pokutu. Zákazník o tom, že požaduje zrušit Workshop nebo Program, informuje ATAIRU e-mailem. Výše smluvních pokut (stornopoplatků) je následující: 

a) v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU dříve než 14 dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 20 % z Poplatku. Pokud ale byla Zákazníkovi vystavena faktura v souladu s odst. 5.2. a) Podmínek již na 50 % z Poplatku, je ATAIRU v takovém případě oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 50 % z Poplatku; 

b) v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU 13 - 7 dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 50 % z Poplatku; 

c) v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU méně 6 a méně dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 80 % z Poplatku, přičemž platí, že již uhrazené Poplatky je ATAIRU oprávněna si ponechat jako stornopoplatek (započíst jako smluvní pokutu). 

5.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od obdržení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Zákazníkem na bankovní účet ATAIRU uvedený ve výzvě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

5.5. Sjednání ani uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody v plné výši. 

5.6. V případě, že ATAIRU nemůže poskytovat své služby a pořádat Workshopy a Programy z důvodů způsobených vyšší mocí (včetně omezení sloužících k ochraně veřejného zdraví), není ATAIRU v prodlení s plnění Smlouvy a neodpovídá Zákazníkovi ani Účastníkovi za případnou škodu způsobenou neposkytnutím služeb a Smluvní strany se zavazují dohodnout nový Termín a náhradní poskytnutí služeb. Zákazník není oprávněn z důvodu neposkytnutí služeb z důvodů vyšší moci od Smlouvy odstoupit ani ji vypovědět a případná změna Termínu nemá vliv na výši Poplatku. 

6. Reklamace 

6.1. Pokud má Zákazník za to, že Workshop, Program nebo související poskytnuté služby mají nějakou vadu, má právo uplatnit reklamaci, a to e-mailem, kde musí uvést údaje o Zákazníkovi, ATAIRU, poskytnutých službách, v čem spatřuje vadu a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

6.2. Zákazník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací. 

6.3. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že Workshop, Program nebo související poskytnuté služby neodpovídají subjektivnímu očekávání Zákazníka nebo Účastníka. 

7. Mlčenlivost 

7.1. Veškeré podmínky Smlouvy, včetně informací a podkladů s ní souvisejících mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné. 

7.2. ATAIRU považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související s poskytovanými službami; dále také informace o zaměstnancích, klientech a obchodních partnerech obou Smluvních stran; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Smluvních stran a jejich pracovní postupy; cenovou politiku Smluvních stran, veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními stranami, na jejichž uchování mají Smluvní strany zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, plány, náčrty, modely, vzorky, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace podléhající bankovnímu tajemství a utajení dat v souladu se zákony České republiky; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle těchto Podmínek nebo Smlouvy, a to i tehdy pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení. 

7.3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto obchodních podmínek a Smlouvy a tuto skutečnost (předání důvěrných informací třetí osobě) druhé Smluvní straně na její písemnou výzvu nejpozději do pěti dnů písemně oznámí společně s identifikačními údaji třetí osoby. K jakémukoliv zpřístupnění takovým osobám může docházet pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle Smlouvy. 

7.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod. 

7.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto obchodních podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy. 

8. Licence 

8.1. Pokud při poskytování služeb, zejména v rámci Workshopů a Programu, dojde k vytvoření díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Dílo“) a nedošlo-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, uděluje ATAIRU Zákazníkovi a Účastníkovi okamžikem uhrazení Poplatku nevýhradní licenci výlučně pro užití Díla pouze pro jeho interní potřeby. Součástí tohoto oprávnění není Dílo šířit, sdělovat veřejnosti jinak, než vyplývá z účelu díla či udělovat k nim dále podlicenci nebo je prodávat či jinak komerčně využívat 

V Praze dne 15.10.2020