Obchodní podmínky pro firmy

Tyto obchodní podmínky společnosti ATAIRU GROUP s.r.o., IČO: 140 930 90, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 360495, tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou ATAIRU uzavírá se zákazníky s pomocí registračního formuláře umístěného na webové adrese www.atairu.com nebo individuálně.

Kontaktní údaje ATAIRU: 

ATAIRU GROUP s.r.o.
Točitá 1902/36
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 140 930 90
DIČ: CZ14093090
tel.: +420732226535
e-mail: legal@atairu.com

Základní pojmy: 

 • ATAIRU je společnost ATAIRU GROUP s.r.o., IČO: 14093090, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 360495;
 • Nabídka nabídka Workshopu, Programu a souvisejících služeb, kterou zašle ATAIRU Zákazníkovi; Nabídka obsahuje zpravidla: popis služeb, Poplatek, Termín; Nabídka je součástí Smlouvy, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak;
 • Podmínky jsou tyto obchodní podmínky;
 • Poplatek je odměna, kterou je Zákazník povinen uhradit ATAIRU za její služby;
 • Program se skládá z předem dohodnutého počtu Workshopů, individuálních konzultací, ATAIRU TV a dalších interakcí dle dohody, které na sebe navazují a probíhají v předem domluveném harmonogramu (Termínech);
 • Smlouva je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Zákazníkem a ATAIRU na základě akceptace objednávky ze strany ATAIRU, na základě kterého poskytuje ATAIRU Zákazníkovi své služby – Workshop, Program a související služby;
 • Smluvní strany jsou ATAIRU a Zákazník;
 • Účastník je fyzická osoba, která se Programu nebo Workshopu zúčastní; 
 • Termín je závazný termín (datum) konání Workshopu nebo Programu;
 • Web jsou webové stránky ATAIRU na adrese www.atairu.com; 
 • Workshop je školení nebo konzultace, kterou si Zákazník objednává samostatně a nebo je součástí Programu;
 • Zákazník je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která s ATAIRU uzavírá Smlouvu za účelem realizace Workshopů pro jednotlivé Účastníky; Zákazník a Účastník mohou být tatáž osoba.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky ATAIRU upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou, a to v souvislosti s individuálními Programy a Workshopy pro firemní Zákazníky. 

1.2. V případě rozporu Podmínek a Smlouvy mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě. V případě rozporu Nabídky a Smlouvy mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Případné spory mezi Smluvními stranami rozhoduje vždy věcně a místně příslušný soud podle sídla ATAIRU.

1.4. ATAIRU je oprávněna tyto Podmínky měnit či doplňovat. Změna bude oznámena na Webu a nové znění Podmínek zašle ATAIRU Zákazníkovi e-mailem. Pokud Zákazník nevyužije do 14 dnů práva Smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasí. Tuto výpověď může provést e-mailem.

1.5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.6. ATAIRU zpracovává osobní údaje Zákazníka i Účastníka. Další informace o tom, jak ATAIRU tyto údaje zpracovává, jsou uvedeny zde (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“).

2. Přihlášení do Programu nebo Workshopu

2.1. Workshopy, Programy a související služby jsou vždy připraveny na míru Zákazníkovi, přesný obsah a popis služeb zašle ATAIRU Zákazníkovi v Nabídce. Pokud Zákazník vysloví svůj zájem o uzavření Smlouvy, zašle ATAIRU Zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu bližší informace a vzor závazné objednávky služeb. Objednávka se stává závaznou jejím odesláním zpět ATAIRU, je návrhem k uzavření Smlouvy a nelze od ní jednostranně odstoupit. 

2.2. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů a těmito Podmínkami, které bere na vědomí, a tyto informace poskytne i Účastníkovi. 

2.3. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce, ATAIRU nenese žádnou odpovědnost za uvedení chybných nebo nekompletních údajů a je oprávněna předpokládat, že údaje jsou správné a aktuální.

2.4. ATAIRU si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí objednávky, potvrzení registrace a uzavření Smlouvy na základě svého uvážení. 

2.5. Po přijetí objednávky bude Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasláno potvrzení objednávky. Do té doby není ATAIRU povinna poskytovat jakékoliv plnění. Okamžikem odeslání potvrzení objednávky je mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva.

Pokud není součástí objednávky Termín konání Programu nebo Workshopu, kontaktuje ATAIRU Zákazníka e-mailem a obě Smluvní strany si Termín domluví podle jejich aktuálních možností a potřeb. ATAIRU je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud není možno se se Zákazníkem domluvit na Termínu anebo Zákazník neposkytuje při sjednávání Termínu dostatečnou součinnost.

3. Poplatek a další náklady

3.1. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že mu je znám Poplatek za Workshop nebo Program, který je uveden v Nabídce. Poplatek je uveden bez DPH. ATAIRU je plátcem DPH.

3.2. V případě, že je v uvedeném Poplatku zjevná chyba, není ATAIRU povinna ohledně takového Poplatku Smlouvu se Zákazníkem uzavřít a pokud již Smlouva uzavřena byla, je oprávněna od ní odstoupit.

3.3. Po uzavření Smlouvy zašle ATAIRU Zákazníkovi e-mailem fakturu  - daňový doklad na částku ve výši 30 % Poplatku. Faktura dle předchozí věty bude splatná nejpozději do 14 dnů od data jejího vystavení nebo do Termínu, pokud má Termín nastat dříve než 14 dní od vystavení faktury. Úhrada Poplatku je možná jen bezhotovostním převodem na bankovní účet ATAIRU.

3.4. Fakturu – daňový doklad na zbylou část Poplatku vystaví ATAIRU (i) po skončení konání jednorázového Workshopu objednaného Zákazníkem samostatně, nebo (ii) kdykoliv v průběhu konání Programu na základě vzájemné domluvy se Zákazníkem, a zašle ji Zákazníkovi na e-mail. Pokud se Smluvní strany na datu vystavení faktury – daňového dokladu dle bodu (ii) výše nedohodnou, určí jej ATAIRU. Výjimkou je případ, kdy Zákazník zrušil Termín – viz článek 5. Podmínek. Faktura bude splatná nejpozději 14 dnů od data jejího vystavení.

3.5. Jakákoliv část Poplatku nebo jiná platba hrazená v souvislosti se Smlouvou se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet ATAIRU.

3.6. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby je ATAIRU oprávněna požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení Zákazníka. ATAIRU je rovněž dle své volby oprávněna od Smlouvy odstoupit, čímž registrace do Programu nebo Workshopu Účastníkovi zaniká. 

3.7. Zákazník je oprávněn požádat ATAIRU o rozložení Poplatku do více plateb. Na poskytnutí více splátek však není právní nárok.  

3.8. V ceně Poplatku je zahrnuta příprava a dodání Programu, Workshopu nebo konzultací a související materiály. Podrobný obsah Programu nebo Workshopu je uveden v Nabídce.

3.9. Poplatek je nevratný. V odůvodněných případech může Zákazník požádat ATAIRU o vrácení poměrné výše Poplatku. Na vrácení jakékoli části poplatku však není právní nárok. 

3.10. V případě, že má Zákazník zvláštní požadavky na lokalitu nebo čas konání Workshopu, mohou vzniknout ATAIRU další náklady např. na pronájem prostor, občerstvení, ubytování lektorů ATAIRU nebo jejich dopravu do místa konání Workshopu. Tyto náklady nejsou zahrnuty v Poplatku a budou Zákazníkovi vyfakturovány nad rámec Poplatku, a to ATAIRU nebo třetí stranou. Maximální výši těchto nákladů nad rámec Poplatku si Smluvní strany vždy odsouhlasí před daným Termínem e-mailem. Mohou se uplatnit případné všeobecné a storno podmínky třetích stran. V případě, že tyto náklady budou fakturovány přes ATAIRU, vzniká ATAIRU právo účtovat 5 % poplatek z výše dodatečných nákladů.

3.11 V případě konání workshopu ve větší vzdálenosti od Prahy, ATAIRU vzniká právo vyúčtovat poplatek vztahující se na cestovní čas lektorů (nebo hostů) na místo konání workshopu a to následujícím způsobem:

 • Obě cesty stejný den (2-4 hodiny):
  • cesta během jednoho dne na místo workshopu a zpět. Min. 2 hodiny max. do 4 hodin jedna cesta
  • 2 500 Kč na lektora
 • Obě cesty stejný den (4 hodiny +):
  • Cesta během jednoho dne, ale více než 4 hodiny na jednu cestu
  • 5 000 Kč na lektora
 • Den před/po dni konání workshopu:
  • Vždy 5 000 Kč

4. Průběh Workshopů a spolupráce

4.1 ATAIRU si vyhrazuje právo na změnu Termínu, místa konání nebo lektora Workshopu, a to i v průběhu Programu. ATAIRU bude o těchto skutečnostech informovat Účastníka i Zákazníka včas, a to buď e-mailem nebo telefonicky. Tyto změny nezakládají Zákazníkovi právo odstoupit od Smlouvy nebo ji vypovědět ani nemají vliv na výši Poplatku.

4.2. Účastníci berou na vědomí, že v průběhu konání Workshopů může docházet k pořizování dokumentačních fotografií pro reportážní potřeby ATAIRU. V případě, že si Účastník nepřeje být fotografován, je povinen to před zahájením Workshopu uvést lektorovi nebo fotografovi. V případě marketingového využití fotografií budou Účastníci požádáni o udělení souhlasu.  

4.3. Účastníci jsou povinni docházet na Termín včas a svým chováním jakkoli nenarušovat průběh Workshopu. 

4.4. Účastníci a Zákazník jsou povinni s ATAIRU spolupracovat, poskytovat potřebnou součinnost a sdělovat ATAIRU nezbytné informace v rozsahu nutném pro poskytování služeb, který určí ATAIRU.

4.5. V prostorách konání Workshopu je Účastník povinen dodržovat návštěvní řád a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo újmě na zdraví. Účastník bere na vědomí, že Workshop nemusí být pořádán v prostorách ATAIRU a v místě konání Workshopu ATAIRU neodpovídá za věci vnesené nebo ponechané.

4.6. Porušení těchto podmínek ze strany Účastníka nebo Zákazníka může být důvodem k vyloučení Účastníka z dalšího průběhu Workshopu nebo Programu. Zákazník v takovém případě nemá právo na vrácení jakékoliv části Poplatku.   

4.7. ATAIRU nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci informací a poznatků, které sdělí Účastníkům nebo Zákazníkovi.

4.8. Smluvní strany jsou povinny:

 • poskytovat si vzájemně potřebnou součinnost;
 • vzájemně se informovat o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy, včetně možných překážek plnění;
 • chovat se při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst druhé Smluvní strany a druhé Smluvní straně nebyla způsobena újma;
 • v případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o těchto změnách. Pokud tak Smluvní strana neučiní, případná nemožnost zejména doručení, provedení platby nebo kontaktu, jde k její tíži.

5. Storno podmínky, nemožnost konání Workshopu a Programu

5.1. V případě, kdy nebude možné konat Workshopy, Programy anebo poskytovat související služby při osobním kontaktu, se Smluvní strany dohodly, že souhlasí s poskytováním veškerých služeb i konání Workshopů a Programu online formou, přičemž tato změna nemá vliv na výši Poplatku.

5.2. Pokud Zákazník požaduje změnit Termín Workshopu nebo Workshopu v Programu méně než 3 týdny před příslušným Termínem, oznámí to ATAIRU e-mailem s tím, že ATAIRU je v takovém případě oprávněna nad rámec Poplatku účtovat Zákazníkovi administrativní poplatek ve výši 2000 Kč za každou započatou hodinu koordinačních prací, které je nezbytné provést v souvislosti s takovou změnou, přičemž konečná částka administrativního poplatku bude fakturována Zákazníkovi na základě vystavené faktury – daňového dokladu, jehož součástí bude výkaz skutečně vykonaných hodin koordinačních prací, které v souhrnu nepřesáhnou 5 hodin. Tato faktura bude splatná nejpozději 14 dnů od jejího vystavení.

5.3. V případě, že je oznámení dle čl. 5.2 výše doručeno ATAIRU více než 3 týdny před Termínem, domluví Smluvní strany Termín náhradní; pokud bude takto posunut jeden Workshop z Programu, Smluvní strany se domluví i na případném posunutí Termínů dalších Workshopů v rámci Programu. 

5.4. V případě, že Zákazník požaduje změnit téma, strukturu a/nebo formát jednotlivého Workshopu a/nebo Programu, je povinen tento požadavek sdělit ATAIRU e-mailem a ATAIRU je oprávněna v této návaznosti provést revizi Nabídky, zejména co do výše částky na přípravu v rámci Poplatku, vzhledem k dodatečným nákladům ATAIRU v návaznosti na takový požadavek Zákazníka. Novou revidovanou Nabídku zašle ATAIRU Zákazníkovi e-mailem bez zbytečného odkladu po doručení požadavku Zákazníka dle předchozí věty. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že v takovém případě fakturu – daňový doklad na zbylou část Poplatku dle čl. 3.4 Podmínek vystaví ATAIRU se zohledněním dodatečným nákladům dle nově revidované Nabídky. 

5.5. V případě, kdy Zákazník požaduje zrušit Workshop nebo Program bez sjednání náhradního Termínu, má ATAIRU právo po něm požadovat smluvní pokutu. Zákazník o tom, že požaduje zrušit Workshop nebo Program, informuje ATAIRU e-mailem. Výše smluvních pokut (stornopoplatků) je následující:

 • v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU dříve než 14 dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 30 % z Poplatku;
 • v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU 13 - 7 dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 50 % z Poplatku;
 • v případě, že je toto oznámení doručeno ATAIRU 6 a méně dní před Termínem, je ATAIRU oprávněna po Zákazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 80 % z Poplatku,

přičemž platí, že již uhrazené Poplatky a části Poplatků je ATAIRU oprávněna si ponechat jako stornopoplatek (započíst jako smluvní pokutu). 

5.6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od obdržení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Zákazníkem na bankovní účet ATAIRU uvedený ve výzvě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.7. Sjednání ani uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody v plné výši.

5.8. V případě, že ATAIRU nemůže poskytovat své služby a pořádat Workshopy a Programy z důvodů způsobených vyšší mocí (včetně omezení sloužících k ochraně veřejného zdraví), není ATAIRU v prodlení s plněním Smlouvy a neodpovídá Zákazníkovi ani Účastníkovi za případnou škodu způsobenou neposkytnutím služeb a Smluvní strany se zavazují dohodnout nový Termín a náhradní poskytnutí služeb. Zákazník není oprávněn z důvodu neposkytnutí služeb z důvodů vyšší moci od Smlouvy odstoupit ani ji vypovědět a případná změna Termínu nemá vliv na výši Poplatku.

6. Reklamace

6.1. Pokud má Zákazník za to, že Workshop, Program nebo související poskytnuté služby mají nějakou vadu, má právo uplatnit reklamaci, a to e-mailem, kde musí uvést údaje o Zákazníkovi, ATAIRU, poskytnutých službách, v čem spatřuje vadu a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.2. Zákazník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací.

6.3. Důvodem k reklamaci nemůže být to, že Workshop, Program nebo související poskytnuté služby neodpovídají subjektivnímu očekávání Zákazníka nebo Účastníka.

7. Mlčenlivost

7.1. Veškeré podmínky Smlouvy, včetně informací a podkladů s ní souvisejících mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné.

7.2. ATAIRU považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související s poskytovanými službami; dále také informace o zaměstnancích, klientech a obchodních partnerech obou Smluvních stran; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Smluvních stran a jejich pracovní postupy; cenovou politiku Smluvních stran, veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními stranami, na jejichž uchování mají Smluvní strany zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, plány, náčrty, modely, vzorky, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace podléhající bankovnímu tajemství a utajení dat v souladu se zákony České republiky; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle těchto Podmínek nebo Smlouvy, a to i tehdy pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení.

7.3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto obchodních podmínek a Smlouvy a tuto skutečnost (předání důvěrných informací třetí osobě) druhé Smluvní straně na její písemnou výzvu nejpozději do pěti dnů písemně oznámí společně s identifikačními údaji třetí osoby. K jakémukoliv zpřístupnění takovým osobám může docházet pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle Smlouvy.

7.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.

7.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto obchodních podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy.  

8. Licence

8.1. Pokud při poskytování služeb, zejména v rámci Workshopů a Programu, dojde k vytvoření díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Dílo“) a nedošlo-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, uděluje ATAIRU Zákazníkovi a Účastníkovi okamžikem uhrazení Poplatku nevýhradní licenci výlučně pro užití Díla pouze pro jeho interní potřeby. Součástí tohoto oprávnění není Dílo šířit, sdělovat veřejnosti jinak, než vyplývá z účelu Díla či udělovat k nim dále podlicenci nebo je prodávat či jinak komerčně využívat

 

V Praze dne 22. 12. 2021