Obchodní podmínky programu ATAIRU LEADERSHIP TV

Tyto obchodní podmínky společnosti ATAIRU GROUP s.r.o., IČO: 140 930 90, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 360495, tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou ATAIRU uzavírá se zákazníky s pomocí registračního formuláře umístěného na webové adrese www.atairu.com/registrace-atairu-leadership-tv nebo individuálně. 

Kontaktní údaje ATAIRU:

ATAIRU GROUP s.r.o. 
Točitá 1902/36 
140 00 Praha 4 - Krč 
IČO: 140 930 90 
DIČ: CZ14093090 
tel.: +420732226535 
e-mail: legal@atairu.com

Základní pojmy:

 • ATAIRU je společnost ATAIRU GROUP s.r.o., IČO: 140 930 90, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 360495;
 • Podmínky jsou tyto obchodní podmínky;
 • Poplatek je odměna, kterou je Zákazník povinen uhradit ATAIRU za její služby;
 • Program je služba poskytovaná Účastníkovi ze strany ATAIRU, mající podobu seriálu ATAIRU LEADERSHIP TV, skládacího se z v těchto Podmínkách uvedeného počtu zvukově-obrazových, živě vysílaných epizod na předem ze strany ATAIRU vybraná témata, interaktivního modulu a dalších interakcí, to vše způsobem a v rozsahu dle těchto Podmínek;
 • Smlouva je smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Zákazníkem a ATAIRU na základě akceptace přihlášky ze strany ATAIRU, na jejímž základě poskytuje ATAIRU Zákazníkovi své služby – Program, případně s ním související služby;

 • Smluvní strany jsou ATAIRU a Zákazník;

 • Účastník je fyzická osoba přivedená Zákazníkem, která je oprávněna účastnit se Programu (pro účely těchto Podmínek se za Účastníka při mnohosti těchto osob považuje každá taková osoba, neplyne-li z kontextu konkrétního ustanovení těchto podmínek pro určitý případ jinak); 

 • Web jsou webové stránky ATAIRU na adrese www.atairu.com; 

 • Zákazník je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která s ATAIRU uzavírá Smlouvu za účelem realizace Programu pro Účastníka; Zákazník a Účastník mohou být tatáž osoba.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky ATAIRU upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou, jejímž předmětem je realizace Programu. 

1.2. V případě rozporu Podmínek a Smlouvy mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě. V případě rozporu Nabídky a Smlouvy mají přednost ujednání uvedená ve Smlouvě

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Případné spory mezi Smluvními stranami rozhoduje vždy věcně a místně příslušný soud podle sídla ATAIRU.

1.4. ATAIRU je oprávněna tyto Podmínky měnit či doplňovat. Změna bude oznámena na Webu a nové znění Podmínek zašle ATAIRU Zákazníkovi e-mailem. Pokud Zákazník nevyužije do 14 dnů práva Smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasí. Tuto výpověď může provést e-mailem.

1.5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.6. ATAIRU zpracovává osobní údaje Zákazníka i Účastníka. Další informace o tom, jak ATAIRU tyto údaje zpracovává, jsou uvedeny zde (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“).

2. Přihlášení do programu

2.1. Podrobný obsah Programu je uveden na Webu. 

2.2. Přihlášení Účastníka do Programu je možné, není-li individuálně mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, pouze cestou registračního formuláře na Webu, kde Zákazník vysloví svůj zájem o účast jím zvoleného počtu Účastníků na Programu. Na základě takto projeveného zájmu bude Zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři zaslán unikátní hypertextový odkaz na webové prostředí závazného přihláškového formuláře do Programu.  

2.3. Vyplněním a dokončením závazného přihláškového formuláře Zákazníkem dojde k jeho odeslání ATAIRU (dále jen „Přihláška“). Tento okamžik se považuje za návrh na uzavření Smlouvy učiněný ze strany Zákazníka. Přihláška není ze strany Zákazníka odvolatelná, jakož ani jinak jednostranně zrušitelná. 

2.4. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených v Přihlášce. ATAIRU nenese žádnou odpovědnost za uvedení chybných nebo nekompletních údajů a je oprávněna předpokládat, že údaje jsou správné a aktuální.

2.5. ATAIRU si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí Přihlášky na základě svého uvážení. Přijme-li ATAIRU přihlášku, bude Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce zasláno potvrzení o přijetí Přihlášky, čímž okamžikem je Smlouva uzavřena. 

2.6. Odesláním Přihlášky Zákazník mj. potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů a těmito Podmínkami a zavazuje se tyto informace poskytnout i Účastníkovi Programu, jehož se Přihláška týká. 

2.7. Zákazník je osobně oprávněn účastnit se Programu pouze tehdy, je-li současně též Účastníkem. 

3. Poplatek

3.1. Zákazník se zavazuje uhradit za možnost účastnit se Programu Poplatek. Výše Poplatku se odvíjí od Zákazníkem v Přihlášce zvoleného počtu Účastníků dle nabízených cenových pásem, která se od sebe liší minimálním a maximálním počtem Účastníků. Zákazník odesláním Přihlášky potvrzuje, že je mu znám Poplatek za Program, jehož výše je uvedena v Přihlášce. Poplatek je ze strany ATAIRU uveden bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. ATAIRU je plátcem DPH a při fakturaci Poplatku Zákazníkovi tak bude DPH v zákonné výši připočteno k Poplatku. Zákazník se zavazuje uhradit Poplatek včetně DPH za podmínek stanovených v tomto článku těchto Podmínek. 

3.2. V případě, že je v uvedeném Poplatku zjevná chyba, je ATAIRU oprávněna od Smlouvy odstoupit, eventuálně nedošlo-li ještě k jejímu uzavření, tuto neuzavřít. 

3.3. Po přijetí Přihlášky ze strany ATAIRU vystaví ATAIRU na úhradu Poplatku Zákazníkovi fakturu a tuto mu zašle na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce. Poplatek je splatný ve lhůtě 14 dnů ode dne zaslání faktury Zákazníkovi; to neplatí, zbývá-li v den odeslání faktury Zákazníkovi do zahájení Programu 14 a méně dnů, kdy v takovém případě je Poplatek splatný ke dni předcházejícímu dni zahájení Programu. Nezávisle na právech uvedených v odst. 3.6. je ATAIRU je oprávněna i bez výslovného upozornění znemožnit přistup každému Účastníkovi Zákazníka do Programu, je-li Zákazník v prodlení s úhradou Poplatku. 

3.5. Úhradu Poplatku je možná provést pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet ATAIRU uvedený na faktuře, případně účet ATAIRU písemně pro tento účel sdělený. 

3.6. V případě prodlení s úhradou Poplatku má ATAIRU proti Zákazníkovi právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení zákazníka. ATAIRU je v případě prodlení s úhradou Poplatku rovněž dle své volby oprávněna od Smlouvy odstoupit, čímž Účastníkovi zaniká právo na přístup k Programu v rozsahu neuhrazené části Poplatku. 

3.7. Zákazník je oprávněn v odůvodněných případech požádat ATAIRU o rozložení Poplatku do více plateb (splátek). Na poskytnutí splátek však není právní nárok a ATAIRU je tak oprávněna rozhodnout o takové žádosti dle svého uvážení. 

3.8. Poplatek je nevratný, a to bez ohledu např. na to, zda Účastník využil právo na přístup k Programu, resp. v jakém rozsahu tohoto svého práva (ne)využil. V odůvodněných případech je Zákazník oprávněn požádat ATAIRU o vrácení poměrné výše Poplatku. Na vrácení jakékoli části Poplatku však není právní nárok a ATAIRU je tak oprávněna rozhodnout o takové žádosti dle svého uvážení. 

3.9. Umožní-li ATAIRU Zákazníkovi po uzavření Smlouvy registraci většího počtu Účastníků, než kolik umožňuje Zákazníkem v Přihlášce požadované cenové pásmo (viz odst. 3.1.), zavazuje se Zákazník uhradit Poplatek ve výši příslušného cenového pásma odpovídajícího počtu skutečně Zákazníkem registrovaných Účastníků. Cenová pásma jsou uvedena na Webu a Zákazník odesláním Přihlášky stvrzuje, že se s nimi seznámil.

4. Průběh programu

4.1 Součástí Programu je právo Účastníka na:

 • přístup k živému internetovému přenosu čtyř (4) zvukově-obrazových epizod seriálu ATAIRU LEADERSHIP TV, vysílaných v předem ze strany ATAIRU oznámených termínech + časově omezený dálkový přístup k off-line záznamům těchto epizod; 
 • časově omezený přístup k modulu Make it happen (interaktivní workbook a tracker). 

4.2. Přístup k off-line záznamům epizod seriálu ATAIRU LEADERSHIP TV a přístup k modulu Make it happen je časově omezen na dobu dvanácti (12) měsíců ode dne termínu živého vysílání poslední epizody seriálu ATAIRU LEADERSHIP TV. 

4.3. ATAIRU si vyhrazuje právo na změnu termínů nebo lektorů Programu. ATAIRU bude o těchto skutečnostech informovat Zákazníka či Účastníka Programu včas, a to buď e-mailem nebo telefonicky. Pro vyloučení pochybností platí, že tyto změny nezakládají Zákazníkovi právo odstoupit od Smlouvy, jakož ani ji vypovědět.

4.4. Účastník Programu bere na vědomí, že v průběhu konání Programu může docházet k pořizování dokumentačních fotografií pro reportážní potřeby ATAIRU. V případě, že si Účastník programu nepřeje být fotografován, je povinen to před zahájením Programu uvést lektorovi nebo fotografovi. V případě marketingového využití fotografií bude Účastník požádán o udělení souhlasu. 

4.5. Účastník je povinen svým chováním jakkoli nenarušovat průběh Programu, nesmí být při účasti na Programu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, musí se k ostatním účastníkům Programu a lektorům chovat v rámci pravidel obvyklé slušnosti a nesmí poškozovat dobré jménu ATAIRU, partnerů ATAIRU či účastníků programu.

V případě porušení některé z předešle uvedených povinností Účastníkem je ATAIRU oprávněna takového Účastníka z Programu vyloučit. Poplatek připadající na takového Účastníka připadá ATAIRU jako smluvní pokuta za takového porušení a Zákazník tedy nemá právo na jeho vrácení. 

4.6. Veškeré know-how, prezentace a materiály poskytnuté Účastníkovi Programu jsou důvěrnými materiály zahrnujícími zejména obchodní tajemství a autorská díla. Účastník, jakož ani Zákazník nejsou oprávněni jakékoli výstupy z Programu poskytovat třetím osobám, zveřejňovat je či je jinak rozšiřovat. 

4.7. Účastník a Zákazník jsou povinni s ATAIRU spolupracovat, poskytovat potřebnou součinnost a sdělovat ATAIRU nezbytné informace v rozsahu nutném pro realizaci Programu. 

4.7. ATAIRU nenese žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci informací a poznatků, které sdělí Účastníkovi nebo Zákazníkovi.

5. Mlčenlivost

5.1. Veškeré podmínky Smlouvy, včetně informací a podkladů s ní souvisejících mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné. 

5.2. ATAIRU považuje za důvěrné informace zejména veškeré informace související s poskytovanými službami; dále také informace o zaměstnancích, klientech a obchodních partnerech obou Smluvních stran; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Smluvních stran a jejich pracovní postupy; cenovou politiku Smluvních stran, veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními stranami, na jejichž uchování mají Smluvní strany zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, plány, náčrty, modely, vzorky, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace podléhající bankovnímu tajemství a utajení dat v souladu se zákony České republiky; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle těchto Podmínek nebo Smlouvy, a to i tehdy pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení.

5.3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto obchodních podmínek a Smlouvy a tuto skutečnost (předání důvěrných informací třetí osobě) druhé Smluvní straně na její písemnou výzvu nejpozději do pěti dnů písemně oznámí společně s identifikačními údaji třetí osoby. K jakémukoliv zpřístupnění takovým osobám může docházet pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle Smlouvy.

5.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.

5.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto obchodních podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy.

V Praze dne 31. 3. 2023