Obchodní podmínky pro otevřené programy

Tyto obchodní podmínky společnosti ATAIRU s.r.o., IČ: 288 19 420, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214603, tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou ATAIRU uzavírá se zákazníky prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové adrese www.atairu.cz

 

Kontaktní údaje ATAIRU:
 

ATAIRU s.r.o.
Točitá 1902/36
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 288 19 420
DIČ: CZ288 19 420
tel.: +420732226535
e-mail: legal@atairu.com

Základní pojmy:

ATAIRU je společnost ATAIRU s.r.o., IČ: 288 19 420, se sídlem Točitá 1902/36, Krč, 140 00 Praha 4

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která provádí přihlášku účastníka programu a poskytuje své fakturační údaje 

Účastník je fyzická osoba, která se programu zúčastní 

Program je program z aktuální nabídky programů ATAIRU dostupné na webu

Web jsou webové stránky ATAIRU na adrese www.atairu.cz 

Spotřebitel je každý člověk, který uzavírá smlouvu s ATAIRU mimo svou podnikatelskou činnost

Smlouva je právní vztah mezi zákazníkem a ATAIRU uzavřený na základě akceptace přihlášky ze strany ATAIRU

 

Přihlášení do programu

 1. Přihlášení účastníků do programu je možné pouze prostřednictvím registračního formuláře na webu, kde účastník vysloví svůj zájem o účast v programu. Následně budou účastníkovi (resp. zákazníkovi) na uvedenou e-mailovou adresu zaslány bližší informace a vzor závazné přihlášky do programu. Přihláška se stává závaznou jejím odesláním ATAIRU a nelze od ní jednostranně odstoupit. 
 2. Účastníci jsou do naplnění kapacity programu evidováni podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří účastnický poplatek uhradili dříve. 
 3. ATAIRU si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí přihlášky a potvrzení registrace na základě svého uvážení. 
 4. Po přijetí přihlášky bude zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zasláno potvrzení přihlášky. Do té doby není ATAIRU povinna poskytovat jakékoli plnění. 
 5. Odesláním přihlášky zákazník prohlašuje, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů a těmito obchodními podmínkami a tyto informace poskytne i účastníkovi programu, jehož se přihláška týká. 

Platba

 1. Zákazník odesláním přihlášky potvrzuje, že mu je známa cena programu (účastnický poplatek za každého účastníka programu). Po přijetí přihlášky bude zákazníkovi zaslána faktura na úhradu účastnického poplatku. Platbu poplatku je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zaslání faktury nebo do zahájení programu, pakliže je tato lhůta kratší. Úhrada je možná pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet ATAIRU.
 2. V případě prodlení s úhradou účastnického poplatku je ATAIRU oprávněna požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení zákazníka. ATAIRU je rovněž dle své volby oprávněna od smlouvy odstoupit, čímž registrace do programu v rozsahu neuhrazeného poplatku účastníkovi programu zaniká. 
 3. Zákazník je oprávněn v odůvodněných případech požádat ATAIRU o rozložení účastnického poplatku do více plateb. Na poskytnutí více splátek však není právní nárok.  
 4. V ceně účastnického poplatku je zahrnuta účast v programu, materiály k programu a drobné občerstvení. 
 5. Účastnický poplatek je nevratný. V odůvodněných případech může zákazník požádat ATAIRU o vrácení poměrné výše účastnického poplatku. Na vrácení jakékoli části poplatku však není právní nárok. 
 6. Změna účastníka programu uvedeného v odeslané přihlášce je možná pouze se souhlasem ATAIRU.     
 

Průběh programu

 1. ATAIRU si vyhrazuje právo na změnu termínu, místa konání nebo lektora programu. ATAIRU bude o těchto skutečnostech informovat účastníka programu včas, a to buď e-mailem nebo telefonicky.  Tyto změny nezakládají zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět.
 2. Účastníci programu berou na vědomí, že v průběhu konání programu může docházet k pořizování dokumentačních fotografií pro reportážní potřeby ATAIRU. V případě, že si účastník programu nepřeje být fotografován, je povinen to před zahájením programu uvést lektorovi nebo fotografovi. V případě marketingového využití fotografií budou účastníci požádáni o udělení souhlasu.  
 3. Účastníci programu jsou povinni docházet na program včas a svým chováním jakkoli nenarušovat průběh programu. 
 4. Účastník programu nesmí být při účasti na programu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, musí se k ostatním účastníkům programu a lektorům chovat v rámci pravidel obvyklé slušnosti a nesmí poškozovat dobré jménu ATAIRU, partnerů ATAIRU či účastníků programu. 
 5. V prostorách konání programu je účastník povinen dodržovat návštěvní řád a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo újmě na zdraví. Účastník programu bere na vědomí, že program není pořádán v prostorách ATAIRU a v místě konání programu ATAIRU neodpovídá za věci vnesené nebo ponechané účastníky programu.
 6. Veškeré know-how, prezentace a materiály poskytnuté účastníkům programu jsou důvěrnými materiály zahrnujícími zejména obchodní tajemství a autorská díla. Účastníci programu nejsou oprávněni jakékoli výstupy z programu poskytovat třetím osobám nebo je zveřejňovat. 
 7. Porušení těchto podmínek ze strany účastníka programu nebo zákazníka může být důvodem k vyloučení účastníka programu z dalšího průběhu programu. Zákazník v takovém případě nemá právo na vrácení jakékoli části účastnického poplatku.   
 

Informace pro spotřebitele

 1. Tento článek se použije pouze v případě, kdy zákazník je současně spotřebitelem. 
 2. Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež objednávka obsahuje, a to za účelem její kontroly. Údaje v objednávce ATAIRU považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
 3. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření si hradí zákazník sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby. 
 4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce. Pro dodržení 14 denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
 5. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud mu ATAIRU již v této lhůtě poskytla na jeho žádost jakékoli plnění. Za splnění této žádosti se považuje zahájení programu nebo zaslání materiálů ke programu určených pro účastníky programu ze strany ATAIRU včetně testové aplikace.  
 6. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně ust. §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl., důvodem k reklamaci však nemůže být to, že poskytnutý program neodpovídá subjektivnímu očekávání účastníka.
 7. Reklamaci akce lze zaslat na e-mai legal@atairu.com nebo dopisem na adresu Točitá 1902/36, 140 00 Praha 4 - Krč. K reklamaci je potřeba uvést následující:
     - kontaktní údaje zákazníka, popis nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
     - prokázání poskytnutí služby.
 8. Reklamaci ATAIRU vyhodnotí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů. 
 9. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Pořadatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Pořadatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou v češtině a řídí se českým právním řádem.
 2. ATAIRU je oprávněna tyto obchodní podmínky, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat. Změna bude oznámena nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek na webové stránce. Pokud zákazník nevyužije v tuto dobu práva smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasí.
 

V Praze dne 18. 10. 2019